Algemene Voorwaarden

Welkom!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Logo Lien, te vinden op https://logolien.com/.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden aanvaardt. Blijf logolien.com niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina vermeld staan.

Licentie:
Tenzij anders vermeld, bezitten Logo Lien en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op logolien.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit materiaal van logolien.com voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

U mag niet:

  • Materiaal van logolien.com kopiëren of herpubliceren

  • Materiaal van logolien.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven

  • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van logolien.com

  • Herverdelen inhoud van logolien.com

  • Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Logo Lien filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voor hun aanwezigheid op de website. Reacties geven niet de meningen en standpunten weer van Logo Lien, haar agenten en/of filialen. Opmerkingen weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Logo Lien niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Logo Lien behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en dat u alle nodige licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten, dat een inbreuk op de privacy vormt.
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om te vragen om of het bevorderen van zaken of gewoonten of het presenteren van commerciële activiteiten of onwettige activiteiten.
Hierbij verleent u Logo Lien een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven deze te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Inhoud:
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze website:

Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van online gidsen mogen naar onze website linken op dezelfde manier als zij naar de websites van andere opgenomen bedrijven hyperlinken; en
Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheid en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;
dot.com gemeenschap sites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
online directory distributeurs;
internet portals;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Logo Lien compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene informatie.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Logo Lien. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie alsmede de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u wilt linken naar onze website, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
Geen gebruik van Logo Lien's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die verschijnt op uw website. U gaat ermee akkoord om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden geuit. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:
Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:
Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons te informeren. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. Wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad, en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.